Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU, các chủ thể dữ liệu có quyền xem xét, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do bộ điều khiển dữ liệu nắm giữ. Nếu bạn muốn xem xét, sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân do Taiwan Today tiếng Việt nắm giữ, vui lòng nêu chi tiết yêu cầu của bạn.